برگزاری موفقیت آمیز سومین دوره کارآموزی کارشناسان مدیریت صادرات در مرکز توسعه و توانمندسازی بیدار 

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ساعت۱۱و۲۱دقیقه عمومی
بازدیدها: ۸ مرتبه

سومین دوره کارآموزی کارشناسان مدیریت صادرات در مرکز توسعه و توانمندسازی بیدار


 سومین دوره کارآموزی کارشناس مدیریت صادرات در شرکت مدیریت صادرات کویرنگین بین‌الملل با موفقیت برگزار شد و به پایان رسید.

این دوره های کارآموزی با بررسی دقیق نیازهای حوزه صادرات کشور برنامه ریزی و اجرا شده و بر اساس سرفصل های پیش بینی شده برای آن، میتواند مفاهیم مورد نیاز علاقه مندان به فعالیت در حوزه تجارت بین الملل و به ویژه صادرات را در اختیار آنها قرار دهد.

این دوره های کارآموزی در دو پایه (18 ساعته) و (30 ساعته) برنامه ریزی شده است. در هر دو سطح، کارآموزان حاضر در دوره ها، طی دو هفته مفاهیم مورد نیاز را فرا میگیرند و سپس وارد دوره کارآموزی میشوند و با مشاوره های هفتگی، بحث و تبادل نظر، انتقال تجربیات و اقدامات عملی، فرایند صادراتی محصول خود را تکمیل میکنند.

تیم سوم با تمرکز بر روی کاالی زعفران و محصوالت گلخانه ای (فلفل دلمه) بازار عراق و کویت را تعیین و در حال بررسی و بازاریابی می باشند.

دوره سوم کارآموزی مدیریت صادراتدوره سوم کارآموزی مدیریت صادرات

دوره سوم کارآموزی مدیریت صادراتدوره سوم کارآموزی مدیریت صادرات

دوره سوم کارآموزی مدیریت صادراتدوره سوم کارآموزی مدیریت صادرات

دوره سوم کارآموزی مدیریت صادراتدوره کارآموزی کارشناسان مدیریت صادرات در مرکز توسعه و توانمندسازی بیدار