چهارمین دوره کارآموزی کارشناسان مدیریت صادرات

۲۰ بهمن ۱۳۹۹ساعت۱۰و۰۱دقیقه عمومی
بازدیدها: ۱۰ مرتبه

تیم چهارم دوره مدیریت صادرات مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار


تیم چهارم دوره مدیریت صادرات مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار با عقد قرارداد با شرکت کویرنگین سبد محصولات خشکبار برند الگور را در کشورهای هند، آلمان، اردن وترکیه بازاریابی می کنند.

در این شرکت نمونه محصولات برای کشورهای هند، ترکیه و آلمان ارسال شده استتیم چهارم با دانشی که از این دوره کسب کردند موفق به صادرات موفقیت آمیز زعفران شدند
جلسات هفتگی گروهی با منتورینگ شرکت مدیریت صادرات کویرنگین بین الملل به طور منظم در حال اجرا است.صاردات موفقیت آمیز زعفران با استفاده از دانش کسب شده در دوره کارآموزی مدیریت صادرات