دوره اول کارآموزی مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار در شهر تهران

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ساعت۱۰و۴۹دقیقه عمومی
بازدیدها: ۱۰ مرتبه

دوره اول کارآموزی مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار در شهر تهران


دوره کارآموزی مدیریت صادرات که به لطف خدا و تلاش همکاران در مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار پس از برگزاری هشت دوره موفق در اصفهان با تقاضای فراوانی در شهرهای دیگر نیز مواجه گردید با برنامه ریزی صورت گرفته هفته گذشته در شهر تهران نیز آغاز گردید.

کارآموزان طی دوازده هفته با فراگیری مفاهیم صادرات بر مبنای اصول مثلث کسب و کار صادراتی در یک پروژه کاری صادرات با محوریت شرکت مدیریت صادرات کویر نگین بین الملل حضور خواهند داشت.

دوره اول کارآموزی مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار در شهر تهراندوره اول کارآموزی مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار در شهر تهران