دومین دوره کارآموزی مدیریت صادرات در تهران

۳ اسفند ۱۳۹۹ساعت۹و۴۹دقیقه عمومی
بازدیدها: ۶ مرتبه

دومین دوره کارآموزی مدیریت صادرات در تهران


دوره کارآموزی مدیریت صادرات که به لطف خدا و تلاش همکاران در مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار پس از برگزاری نه دوره موفق در اصفهان با تقاضای فراوانی در شهرهای دیگر نیز مواجه گردید با برنامه ریزی صورت گرفته برای دومین دوره در شهر تهران برگزار شد.

کارآموزان طی دوازده هفته با فراگیری مفاهیم صادرات بر مبنای اصول مثلث کسب و کار صادراتی در یک پروژه کاری صادرات با محوریت شرکت مدیریت صادرات حضور خواهند داشت.
استقبال شرکتهای دانش بنیان و پیشرو در این دوره از نقاط قوت دوره می باشد.

دومین دوره کارآموزی مدیریت صادرات بیداردومین دوره کارآموزی مدیریت صادرات بیدار

دومین دوره کارآموزی مدیریت صادرات بیدار

 | دومین دوره کارآموزی مدیریت صادرات در تهران |  مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار