برگزاری کارگاه عملیاتی شبیه سازی صادرات با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان – آبان ماه 97

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت۱۹و۰۲دقیقه عمومی
بازدیدها: ۱۷۶ مرتبه

برگزاری کارگاه عملیاتی شبیه سازی صادرات با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان