عضویت شرکت کویر نگین بین الملل کیهان در هییت مدیره انجمن صادرکنندگان اصفهان مهرماه 1398

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت۱۲و۰۱دقیقه عمومی
بازدیدها: ۱۰۱ مرتبه

عضویت شرکت کویر نگین بین الملل کیهان در هییت مدیره انجمن صادرکنندگان اصفهان