عقد تفاهم نامه همکاری ایجاد دفتر خدمات صادراتی در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت۱۲و۰۳دقیقه عمومی
بازدیدها: ۱۰۶ مرتبه

تفاهم نامه همکاری ایجاد دفتر خدمات صادراتی در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد