بازدید کارآموزان دوره سوم مدیریت صادرات از کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان