برگزاری نشست تخصصی آموزشی، انگیزشی جهش تولید-توسعه صادرات