جناب آقای محمد عسگری از شرکت مدیریت صادرات کویر نگین بین الملل